خرید حصیر در بجنورد

خرید مشتری از بجنورد حصیر

حصیرهایی که برای فضای مشتری بکار رفته، دارای طناب و قرقره می باشد و نیازی به دور دوزی نبوده.نصب توسط خود مشتری انجام شده و ارسال رایگان بوده.طول پنجره بزرگ بوده و حصیر دو تکه برای مشتری انجام شده.زمان آماده سازی یک روزه کاری بوده.نصب توسط خود مشتری انجام شده…